Визначення

Кожен із термінів, згаданих нижче, має в цих Умовах продажу Послуги 3ZZZ (далі «Умови») такі значення:

 

Оголошення: відноситься до всіх елементів та даних (візуальних, текстових, звукових, фотографій, малюнків), представлених редакцією Рекламодавця під його виняткову відповідальність, з метою купівлі, оренди або продажу продукту або послуги та трансляції на Веб-сайті та в Мобільних пристроях. Сайт.
Рекламодавець: означає будь-яку фізичну чи юридичну особу, яка має обліковий запис та подала оголошення з неї на Веб-сайті. Будь-який Рекламодавець має бути підключений до Особистого кабінету для внесення депозиту та/або керування своїми оголошеннями. Додавання першого депозиту автоматично спричиняє створення Особистого кабінету Рекламодавцю.
Особистий обліковий запис: відноситься до вільного простору, який будь-який Рекламодавець повинен створити і до якого він повинен підключитися з Веб-сайту для розповсюдження, керування та перегляду своїх списків.
3ZZZ : означає компанію, яка публікує та керує веб-сайтом та мобільним сайтом.
Служба підтримки клієнтів: 3ZZZ означає відділ, до якого Рекламодавець може отримати додаткову інформацію. З цією службою можна зв’язатися електронною поштою, натиснувши посилання на веб-сайті та мобільному сайті.
Послуга 3ZZZ: 3ZZZ означає послуги, що надаються Користувачам та Рекламодавцям на Веб-сайті та Мобільному сайті.
Веб-сайт: означає веб-сайт, керований 3ZZZ, доступ до якого здійснюється в основному з URL-адреси https://3zzz.org і дозволяє Користувачам та Рекламодавцям отримувати доступ до Сервісу через Інтернет 3ZZZ.
Мобільний сайт: це мобільний сайт, керований 3ZZZ, доступний за URL-адресою https://3zzz.org і дозволяє Користувачам та Рекламодавцям отримувати доступ через їхню службу мобільного телефону 3ZZZ.
Користувач: будь-який відвідувач, який має доступ до Сервісу 3ZZZ через Веб-сайт та Мобільний сайт, а також Сервіс Консультанта 3ZZZ, доступний з різних носіїв.
Предмет

Ці Умови використання встановлюють договірні умови, які застосовуються до будь-якої підписки Рекламодавця, підключеної до його Особистого кабінету з Веб-сайту та Мобільного сайту.

 

Прийняття

Будь-яке використання веб-сайту Рекламодавцем означає повну згоду з цими Умовами.

 

Відповідальність

Відповідальність за 3ZZZ не може бути притягнута до відповідальності за невиконання або неналежне здійснення належного контролю як з вини Рекламодавця, так і у разі форс-мажорних обставин.

 

Зміна цих умов

3ZZZ залишає за собою право в будь-який час змінити всі частини Умов.

 

Рекламодавцям рекомендується ознайомитись з Умовами, щоб бути в курсі змін.

 

Різноманітний

Якщо частина Умов виявиться незаконною, недійсною або нездійсненною з будь-якої причини, положення, що розглядаються, будуть вважатися неписаними, без сумніву, дійсність інших положень буде продовжувати застосовуватися між Рекламодавцями та 3ZZZ.

 

Будь-які скарги слід надсилати до Служби підтримки клієнтів 3ZZZ.

Definitions

Each of the terms mentioned below have in these Conditions of Sale 3ZZZ Service (hereinafter the “Conditions”) the following meanings:

 1. Announcement : refers to all the elements and data (visual, textual, sound, photographs, drawings), presented by an Advertiser editorial under his sole responsibility, in order to buy, rent or sell a product or service and broadcast on the Website and Mobile Site.
 2. Advertiser : means any natural or legal person, a major, holds an account and having submitted an announcement, from it, on the Website. Any Advertiser must be connected to the Personal Account for deposit and or manage its listings. Add first deposit automatically entails the establishment of a Personal Account to the Advertiser.
 3. Personal Account : refers to the free space than any Advertiser must create and which it should connect from the Website to disseminate, manage and view its listings.
 4. 3ZZZ : means the company that publishes and operates the Website and Mobile Site.
 5. Customer Service : 3ZZZ means the department to which the Advertiser may obtain further information. This service can be contacted via email by clicking the link on the Website and Mobile Site.
 6. 3ZZZ Service : 3ZZZ means the services made available to Users and Advertisers on the Website and Mobile Site.
 7. Website : means the website operated by 3ZZZ accessed mainly from the URL https://3zzz.org and allowing Users and Advertisers to access the Service via internet 3ZZZ.
 8. Mobile Site : is the mobile site operated by 3ZZZ accessible from the URL https://3zzz.org and allowing Users and Advertisers to access via their mobile phone service 3ZZZ.
 9. User : any visitor with access to 3ZZZ Service via the Website and Mobile Site and Consultant Service 3ZZZ accessible from different media.

Subject

These Terms and Conditions Of Use establish the contractual conditions applicable to any subscription by an Advertiser connected to its Personal Account from the Website and Mobile Site.

Acceptance

Any use of the website by an Advertiser is full acceptance of the current Terms.

Responsibility

Responsibility for 3ZZZ can not be held liable for non-performance or improper performance of due control, either because of the Advertiser, or a case of major force.

Modification of these terms

3ZZZ reserves the right, at any time, to modify all or part of the Terms and Conditions.

Advertisers are advised to consult the Terms to be aware of the changes.

Miscellaneous

If part of the Terms should be illegal, invalid or unenforceable for any reason whatsoever, the provisions in question would be deemed unwritten, without questioning the validity of the remaining provisions will continue to apply between Advertisers and 3ZZZ.

Any complaints should be addressed to Customer Service 3ZZZ.

 

Определения

Каждый из терминов, упомянутых ниже, имеет в настоящих Условиях продажи Услуги 3ZZZ (далее «Условия») следующие значения:

 1. Объявление: относится ко всем элементам и данным (визуальным, текстовым, звуковым, фотографиям, рисункам), представленным редакцией Рекламодателя под его исключительную ответственность, с целью покупки, аренды или продажи продукта или услуги и трансляции на Веб-сайте и в Мобильных устройствах. Сайт.
 2. Рекламодатель: означает любое физическое или юридическое лицо, имеющее учетную запись и подавшее объявление с нее на Веб-сайте. Любой Рекламодатель должен быть подключен к Личному кабинету для внесения депозита и/или управления своими объявлениями. Добавление первого депозита автоматически влечет за собой создание Личного кабинета Рекламодателю.
 3. Личная учетная запись: относится к свободному пространству, которое любой Рекламодатель должен создать и к которому он должен подключиться с Веб-сайта для распространения, управления и просмотра своих списков.
 4. 3ZZZ : означает компанию, которая публикует и управляет веб-сайтом и мобильным сайтом.
 5. Служба поддержки клиентов: 3ZZZ означает отдел, в который Рекламодатель может получить дополнительную информацию. С этой службой можно связаться по электронной почте, нажав на ссылку на веб-сайте и мобильном сайте.
 6. Услуга 3ZZZ: 3ZZZ означает услуги, предоставляемые Пользователям и Рекламодателям на Веб-сайте и Мобильном сайте.
 7. Веб-сайт: означает веб-сайт, управляемый 3ZZZ, доступ к которому осуществляется в основном с URL-адреса https://3zzz.org и позволяет Пользователям и Рекламодателям получать доступ к Сервису через Интернет 3ZZZ.
 8. Мобильный сайт: это мобильный сайт, управляемый 3ZZZ, доступный по URL-адресу https://3zzz.org и позволяющий Пользователям и Рекламодателям получать доступ через их службу мобильного телефона 3ZZZ.
 9. Пользователь: любой посетитель, имеющий доступ к Сервису 3ZZZ через Веб-сайт и Мобильный сайт, а также Сервис Консультанта 3ZZZ, доступный с различных носителей.

Предмет

Настоящие Условия использования устанавливают договорные условия, применимые к любой подписке Рекламодателя, подключенной к его Личному кабинету с Веб-сайта и Мобильного сайта.

Принятие

Любое использование веб-сайта Рекламодателем означает полное согласие с настоящими Условиями.

Ответственность

Ответственность за 3ZZZ не может быть привлечена к ответственности за неисполнение или ненадлежащее осуществление надлежащего контроля, как по вине Рекламодателя, так и в случае форс-мажорных обстоятельств.

Изменение этих условий

3ZZZ оставляет за собой право в любое время изменить все или часть Условий.

Рекламодателям рекомендуется ознакомиться с Условиями, чтобы быть в курсе изменений.

Разнообразный

Если часть Условий окажется незаконной, недействительной или неисполнимой по какой-либо причине, рассматриваемые положения будут считаться неписаными, без сомнения, действительность остальных положений будет продолжать применяться между Рекламодателями и 3ZZZ.

Любые жалобы следует направлять в Службу поддержки клиентов 3ZZZ.

 

Top